ระยะเวลาและเงื่อนไข

ระยะเวลาและเงื่อนไข
เวปไซด์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด “ แอลเลอร์แกน” และ เพื่อให้กับผู้ที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น ข้อความในเวปไซด์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อศึกษาเท่านั้น และไม่ควรนำมาใช้เพื่อทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดอ่านและทำความเข้าใจ วิธีการใช้งานอย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้เวปไซด์ เมื่อมีการใช้เวปไซด์นี้ แสดงว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับวิธีการและเงื่อนไขของการใช้เวปไซด์นี้.

การใช้
คุณใช้ไซต์นี้ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายข้อกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด หากคุณฝ่าฝืนข้อ จำกัด ใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ แอลเลอร์แกน สำหรับความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับ แอลเลอร์แกน ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจากการละเมิดดังกล่าว.

ไม่มีข้อเสนอในการขาย
ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงแนวทางทั่วไปเท่านั้น ไม่ประสงค์ที่จะเสนอขายหรือชักชวนสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่จัดเตรียมโดย แอลเลอร์แกน หรือโดย บริษัท ที่สังกัดหรือเกี่ยวข้องกับ แอลเลอร์แกน.

การยกเว้นการรับประกัน
คุณยอมรับว่าไซต์ของเรามีการจัดเตรียมตามหลักการ "ตามสภาพ" และ "พร้อมใช้งาน" ในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่บังคับใช้ แอลเลอร์แกน ไม่รวมการรับประกันทั้งหมดเกี่ยวกับความพึงพอใจเรื่องคุณภาพ ความเหมาะสม วัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ การปลอดจากไวรัสของคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้.

ความเสี่ยง
ความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพประสิทธิภาพและการใช้งานเว็บไซต์ของเราอยู่กับคุณ การสื่อสารข้อความและข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับในขณะที่ใช้ไซต์ของเราเป็นของคุณ และคุณต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ แอลเลอร์แกน ไม่ได้ทำการตรวจสอบชีวประวัติของที่ปรึกษาและรายละเอียดการปฏิบัติทางการแพทย์และยอมรับความรับผิดต่อเนื้อหาของชีวประวัติและรายละเอียดการปฏิบัติดังกล่าว.

การยกเว้นความรับผิด
แอลเลอร์แกน จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ สัญญาหรือค่าความนิยมที่เป็นผลมาจากความพร้อมใช้งานหรือการหยุดชะงักของเว็บไซต์ของเรา หรือจากการหยุดทำงาน ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์การสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายอื่นๆ จากการใช้เว็บไซต์นี้ ในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่บังคับใช้ แอลเลอร์แกน ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเลย จากข้อมูล วัสดุหรือหน้าที่ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และความรับผิดทั้งหมดที่เกิดจากความประมาท ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้จะยกเว้นความรับผิดของเราเกี่ยวกับความตายหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเราหรือการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จโดย แอลเลอร์แกน.

ข้อมูลทางการแพทย์
แอลเลอร์แกนไม่ได้นำเสนอบริการหรือคำแนะนำทางวิชาชีพทางการแพทย์หรือบริการที่คล้ายคลึงกันในเว็บไซต์นี้และข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่คำแนะนำทางการแพทย์ที่นำเสนอโดยแพทย์ หากคุณต้องการบริการหรือคำแนะนำดังกล่าว คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่เป็นมืออาชีพ.

การนำวัสดุออกจากไซต์
แม้ว่า แอลเลอร์แกน จะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา แต่ในกรณีที่มีการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสม แอลเลอร์แกน ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมในการแก้ไขหรือหากจำเป็นให้นำการโพสต์ดังกล่าวออก.

การหมิ่นประมาท / การละเมิดลิขสิทธิ์
คุณจะไม่โพสต์เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทดูถูกคุกคามเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายในไซต์นี้และคุณจะไม่โพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์.

ใบอนุญาตการรับประกันลิขสิทธิ์ของคุณ
การโพสต์เนื้อหาใด ๆ คุณได้รับประกันและแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และนอกจากนี้คุณอนุญาตให้ แอลเลอร์แกน และผู้ใช้เวปไซด์มีสิทธิที่จะแสดง คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย ส่งพิมพ์และใช้ข้อมูลดังกล่าวและเนื้อหาอื่น ๆ.

ลิขสิทธิ์ในไซต์นี้
ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ แอลเลอร์แกน และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดหนึ่งชุดของเนื้อหาบนไซต์นี้ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้า แต่คุณไม่สามารถลบประกาศลิขสิทธิ์หรือหนังสือกรรมสิทธิ์อื่นใดได้ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเหนือสิ่งอื่นใดในที่นี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการมอบสิทธิ์หรือสิทธิใด ๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ แอลเลอร์แกน.

การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเช่นหน่วยงานการตลาดทางตรงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ แอลเลอร์แกน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูลในประเทศไทย.

การโยงหรือเชื่อมต่อข้อมูล ไฮเปอร์ลิ้งค์
การเชื่อมโยงหลายมิติทำให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้เป็นของแอลเลอร์แกนนการให้บริการเหล่านี้ แอลเลอร์แกน ไม่รับรองในเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้และ แอลเลอร์แกน ปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาดังกล่าว แอลเลอร์แกน จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดไม่ถูกต้องหมิ่นประมาทข่มขู่หรือลามกอนาจารหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้เป็นครั้งคราว.

การสิ้นสุด
การเข้าถึงและการใช้งานไซต์นี้รวมทั้งการเข้าถึงรหัสผ่านของเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกโดย แอลเลอร์แกน ได้ทีนที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลใดก็ตาม.

ความแตกแยก
หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกประกาศยกเลิกใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ โดยศาลและผู้มีอำนาจที่พึ่งกระทำ จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของส่วนที่เหลือใด ๆ ของข้อกำหนด ส่วนที่เหลือใด ๆ ที่ยังเหลืออยู่จะยังคงมีผลสมบูรณ์และมีผลเช่นเดียวกับถ้าส่วนที่ไม่ถูกต้องของข้อกำหนดถูกยกเลิกแล้ว.

การปรับเปลี่ยน
แอลเลอร์แกน ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณจะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและควรเข้าสู่หน้านี้เป็นระยะเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการปัจจุบัน.

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
เว็บไซต์นี้ดำเนินการภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย คุณยอมรับว่าศาลไทยมีเขตอำนาจศาลเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ ผู้ใช้ในประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้.