Medical Education

Allergan Medical Institute™ for Aesthetics มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพของผลการรักษา และพัฒนาปรับปรุงเพื่อความเป็นเลิศทางคลินิกตามมาตรฐานสูงสุด โดยใช้แนวทางการให้ความรู้ที่ครอบคลุมและออกแบบมาโดยเฉพาะ

เราจัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะต่างๆ เชิงเทคนิค เช่น การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การจัดเสวนา การประชุมสัมมนาระดับชาติ งานกิจกรรมที่ถ่ายทอดผ่านเว็บ บริการแหล่งข้อมูลสำหรับสมาชิก และการเรียนรู้ทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

Medical Education

การพัฒนาความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ความงาม